Filter speeltoestellen

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde bevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen één maand na de dag waarop wij onze offerte deden niet bij ons is geplaatst, vervalt deze en zal voor de order een nieuwe offerte worden opgesteld.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden, of de datum waarop wij een opdrachtbevestiging van de koper hebben ontvangen.
 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven gebonden. Indien de koper schriftelijk aangeeft de order te willen wijzigen of annuleren, zijn de reeds door ons gemaakte kosten voor de uitvoering van de order voor laste van de koper. Hieronder vallen alle gemaakte kosten, waaronder ook inkoop van materialen en eventueel diensten van derden specifiek bedoelt om de order van koper uit te voeren. Eventuele aanvullende afspraken en / of toezeggingen gemaakt en / of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en / of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken / of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Eventuele tussentijdse wijzigingen in de producten aangebracht door de fabrikant ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de speeltoestellen kunnen geschieden. Koper kan op deze wijzigingen geen aanspraak maken of de order om deze reden annuleren.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer, opslag en overige kosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werk gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij ons gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten onze schuld werkzaamheden buiten de genoemde tijd worden verricht, zijn wij gerechtigd daaraan voor ons verbonden extra kosten aan koper te berekenen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden extra of andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of extra materiaal geleverd moet worden dan overeengekomen, zal dit altijd in rekening worden gebracht bij de koper. Op een staat van meerwerk zal de koper hiervan kennis kunnen nemen.

Artikel 5. Levertijd

 1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding.
 2. Indien door weersomstandigheden of andere door Arkema Speelvoorzieningen te bepalen omstandigheden niet kan worden voldaan aan levering van goederen en diensten en het zich laat aanzien dat dit meer dan twee weken zal duren, voordat levering kan plaatsvinden, of dat uitvoeringswerkzaamheden moeten worden onderbroken, zijn wij gerechtigd het bedrag in rekening te brengen van alle reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 6. Montage

 1. Wij zijn wettelijk verplicht om een KLIC-melding uit te voeren alvorens er graafwerkzaamheden starten. De informatie van een KLIC-melding wordt gebruikt om de ligging van ondergrondse kabels en leidingen in beeld te brengen en om eventuele schade te voorkomen. Mochten er tijdens de graafwerkzaamheden eigen kabels/leidingen geraakt worden, kunnen eventuele hieruit voortkomende kosten niet op ons worden verhaald.
 2. De montageplek dient vrij te zijn van verborgen bodemmateriaal (puin, boomwortels, asfalt e.d.). Mocht tijdens de werkzaamheden blijken dat er verborgen bodemmateriaal aanwezig is, zullen extra werkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie. Tevens dient de montageplek goed bereikbaar te zijn voor het eventuele gebruik van benodigde machines. Mogelijke doorgangen dienen een minimale breedte van 150 cm te hebben.
 3. Bij aanschaf van een speeltoestel dient de benodigde obstakelvrije ruimte aanwezig te zijn (andere speeltoestellen worden ook als obstakel gezien). Tevens dient de ondergrond vlak en egaal te zijn. Mocht bij aanvang van de montage blijken dat het speeltoestel niet direct of in zijn geheel geplaatst kan worden, zullen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie.
 4. Bij start van de montage en bij oplevering van het project dient een contactpersoon van de koper aanwezig te zijn.
 5. Indien bij het monteren van een speeltoestel of het aanbrengen van een valdempende ondergrond bestrating of grond vrijkomt, wordt dit door ons opgestapeld/opgeslagen binnen 10 meter van de montageplek, echter niet afgevoerd. Ook eventueel groenafval, boomwortels, puin en overtollig zand wordt niet door ons afgevoerd. Indien anders overeengekomen dient er een schonegrondverklaring aanwezig te zijn.
 6. Er dient voldoende parkeergelegenheid beschikbaar te zijn voor een bus met aanhangwagen. Bij aanwezigheid van een parkeermeter dient de koper zorg te dragen voor de parkeergelden. Indien er een parkeervergunning gevraagd wordt, dient de koper deze aan te leveren.

Artikel 7. Reclame door koper

 1. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven koper geen recht op ontbinding en / of schadevergoeding. Indien koper van mening is dat onze prestatie wezenlijk niet beantwoordt aan de overeenkomst is verplicht ons – op straffe van verval van recht – binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht, op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Garantie

 1. De schade/het defect dient schriftelijk en voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) te worden gemeld via info@arkemaspeelvoorzieningen.nl
 2. De volgende garantietermijnen zijn van kracht: 15 jaar garantie op Robiniahout, 10 jaar garantie op RVS, metaal, hout, HDPE & HPL panelen, 5 jaar op gegalvaniseerde en aluminium onderdelen, 3 jaar op kunststof onderdelen, gegalvaniseerde kettingen, touwen & klimnetten en gelamineerde glijbanen en 2 jaar op rubber onderdelen, bewegende elementen (zoals lagers en scharnieren) en andere nog niet eerder vermelde materialen/onderdelen.
 3. Buiten de garantie vallen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, schade die is ontstaan door moedwillige vernieling (vandalisme), het niet opvolgen van de regels voor correct gebruik, reparaties of veranderingen van het speeltoestel uitgevoerd door personen die niet geautoriseerd zijn door Arkema Speelvoorzieningen, incorrecte montage gedaan door de koper en gebeurtenissen zoals overstromingen, brand en windstoten.
 4. Garantie onderdelen worden kosteloos verstuurd, de montagekosten van de garantie onderdelen vallen buiten de garantie.
 5. Arkema Speelvoorzieningen is niet aansprakelijk voor verzakkingen van rubbertegelvloeren of kunstgras, waarvan het zandbed door derden is aangebracht.

Voor alle voorwaarden omtrent onze garantie verwijzen wij u door naar onze garantiebepaling.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot aan het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan koper geleverde of nog te leveren goederen en /of diensten, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen en / of verrichte diensten of te verrichten werkzaamheden van hetgeen wij van koper te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met koper gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
 2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de goederen plaats.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders overeengekomen en dient binnen ons betalingstermijn van veertien dagen te worden voldaan, indien nodig dient betaling vooraf te geschieden.
 2. Bij opdrachten welke meer bedragen dan €10.000,00 zal betaling in termijnen dienen plaats te vinden. 50% van het totaalbedrag bij verstrekking van de opdracht en 50% bij (op) levering. De hiervoor door ons te zenden facturen dienen ten alle tijden binnen veertien dagen te worden betaald, daarna volgt een betalingsherinnering. Bij een tweede betalingsherinnering wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Voldoet koper niet aan zijn verplichtingen wordt de vordering uit handen gegeven. Alle bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.